Rolnicze badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Kielcach zwrócił się do prezesa ŚIR z prośbą o rozpowszechnienie informacji o tym, że prowadzi działania promujące rolnicze badania ankietowe na terenie województwa świętokrzyskiego. Badania mają charakter reprezentacyjny i obejmują wylosowane gospodarstwa rolne, które opisują całą zbiorowość gospodarstw w Polsce.

Czytaj więcej: Rolnicze badania ankietowe

Sprzedaż bezpośrednia od stycznia 2016. wg nowych przepisów

Z dniem 1 stycznia 2016 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw regulującej opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej.

Ustawa wprowadza zmiany do pięciu ustaw, tj.: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

Czytaj więcej: Sprzedaż bezpośrednia od stycznia 2016. wg...

Informacja na temat możliwości uzyskania wsparcia ze strony państwa za pośrednictwem ARiMR

Na podstawie : Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W 2015 roku w zasadach udzielania tego wsparcia zajdą zmiany, które wynikają z konieczności dostosowania krajowych przepisów do rozwiązań obowiązujących w całej Unii Europejskiej, w zakresie udzielania pomocy publicznej w rolnictwie. Zasady te zostały zapisane w wydanym przez Radę Ministrów rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej: Informacja na temat możliwości uzyskania...

Należy zmienić sposób szacowania strat w wyniku suszy

Wystapienie KRIR w sprawie zmiany przepisów dotyczących szacowania strat spowodowanych przez suszę pobierz

Wyjasnienia Ministerstwa w sprawie komisji szacujących szkody w uprawach rolnych

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zapytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2