Pomoc dla producentów brokułów i kalafiorów

W odpowiedzi na wystąpienie KRIR z dnia 2 października 2023 r., Janusz Kowalski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował 20 października 2023 r., że zostanie uruchomiona pomoc dla producentów kalafiorów i brokułów, którzy zawarli umowę dostawy na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów, a podmiot z którym zawarto umowę dostawy, odmówił odbioru wskazanej w tej umowie dostawy całkowitej ilości kalafiorów lub brokułów i nie zapłacił za nie.

ARiMR przyjmuje wnioski w terminie do dnia 30 października 2023 r.

Wyjątkowo wysokie temperatury powietrza we wrześniu br. przyspieszyły zbiory kalafiorów i brokułów uprawianych w Polsce. W rezultacie doszło do kumulacji zbiorów roślin sadzonych w różnych terminach. Tak duża podaż na rynku spowodowała, że zakłady przetwórcze nie są w stanie w tak krótkim czasie odebrać warzyw od rolników i przetworzyć. Jednocześnie duża podaż na rynku powoduje spadek cen kalafiorów i brokułów oraz problem ze zbytem.

W związku z trudną sytuacją na tym rynku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano przepisy przewidujące pomoc dla poszkodowanych producentów kalafiorów i brokułów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2193) pomoc będzie przysługiwała producentowi rolnemu:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472;

3) który zawarł umowę dostawy na wyprodukowanie i dostarczenie w 2023 r. kalafiorów lub brokułów, a podmiot z którym zawarł umowę dostawy, odmówił odbioru wskazanej w tej umowie dostawy całkowitej ilości kalafiorów lub brokułów i nie zapłacił za nie,

4) któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Wnioski o pomoc można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 października 2023 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Do wniosku producent będzie musiał dołączyć kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających ilość sprzedanych kalafiorów lub brokułów w ramach umowy dostawy w 2023 r. oraz kopię umowy dostawy na 2023 r.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni uprawy kalafiorów lub brokułów oraz stawki pomocy, która wynosi 1250 zł/ha.

Na pomoc przewidziano łącznie kwotę 5 mln zł. W przypadku, gdy kwota pomocy ze złożonych przez producentów wniosków przekroczy 5 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy będzie zastosowany współczynnik korygujący.

Wsparcie zostanie uruchomione po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej. W ubiegłym tygodniu (połowa października) Rada Ministrów podjęła uchwałę o udzieleniu zgody na skierowanie przepisów ww. rozporządzenia do notyfikacji Komisji Europejskiej.

Więcej informacji i wnioski na stronie ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-finansowa-dla-producentow-kalafiorow-lub-brokulow

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2