Główne zadania przedwojennych izb rolniczych określone w aktach prawnych

Przedwojenne polskie izby rolnicze w wykonywaniu swoich zadań były niezawisłe w granicach prawa od organów administracji rządowej. Spełniały więc w warunek, aby nosić nazwę instytucji samorządowej, której istota polega na prawnej niezawisłości i hierarchicznej niepodległości od innych organów.

Głównym celem izb rolniczych – według rozporządzenia Prezydenta – było zorganizowanie zawodu rolniczego.

Rozporządzenie z 22 marca 1928 roku w artykule 8 przekazywało izbom rolniczym trzy podstawowe grupy zadań:

 1. 1.Przedstawicielstwo i obrona interesów rolnictwa,
 2. 2.Działalność w zakresie samodzielnego popierania rolnictwa,
 3. 3.Wykonywanie czynności powierzonych izbom przez ustawy i rozporządzenia oraz współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi we wszystkich sprawach dotyczących rolnictwa.

W ramach pierwszej grupy zadań izby rolnicze:

 • występowały do władz rządowych i samorządowych z wnioskami o ogólnych potrzebach rolnictwa oraz potrzebach rolnictwa w ich okręgach,
 • wydawały opinię w sprawach dotyczących rolnictwa, a w szczególności opinie o projektach ustaw,
 • wydawały rozporządzenia z zakresu rolnictwa i innych dziedzin związanych z rolnictwem,
 • delegowały swoich przedstawicieli do organów doradczych działających przy władzach rządowych,
 • składały Ministrowi Rolnictwa sprawozdania o aktualnej sytuacji w jej okręgu.

W ramach drugiej grupy zadań izby rolnicze:

 • zakładały i prowadziły szkoły rolnicze oraz upowszechniały oświatę rolnicza,
 • organizowały wystawy i pokazy rolnicze,
 • organizowały rachunkowość gospodarstw rolnych,
 • prowadziły doświadczalnictwo we wszystkich gałęziach produkcji rolnej,
 • organizowały hodowlę, w tym kwalifikowały gospodarskie zwierzęta zarodowe i prowadziły księgi tych zwierząt,
 • upowszechniały melioracje,
 • udzielały porad i pomocy fachowej rolnikom,
 • dokonywały kwalifikacji nasion wprowadzanych do obrotu handlowego,
 • organizowały akcje ochrony roślin i tępienia szkodników,
 • pomagały gospodarstwom dotkniętym klęskami żywiołowymi
 • badały opłacalność produkcji w poszczególnych dziedzinach oraz zbierały dane statystyczne dotyczące rolnictwa
 • organizowały lecznictwo zwierząt domowych,
 • współdziałały w zaspokajaniu potrzeb rolnictwa w zakresie kredytów,
 • pomagały przy organizowaniu zbytu płodów rolnych oraz ubezpieczeń w rolnictwie,
 • opiekowały się spółkami wodnymi.

Do trzeciej grupy zadań należało wykonywanie zadań zlecanych izbie przez państwo oraz zadań takich jak np. kwalifikowanie materiału siewnego.

Na podstawie wymienionych wyżej zadań można stwierdzić, że rozporządzenie Prezydenta RP dawało izbom rolniczym bardzo szeroki zakres działania. Spośród innych ówczesnych instytucji samorządu gospodarczego, to właśnie izby otrzymały najwięcej zadań z zakresu administracji publicznej, m.in. zakładanie i utrzymywanie szkół rolniczych, organizowanie akcji ochrony roślin, opieka nas spółkami wodnymi i leśnymi. Tak więc Rozporządzenie Prezydenta RP czyniło z izb rolniczych rzeczywisty samorząd gospodarczy, zwany niekiedy agrarnym, niezawisły w ramach ustawy od administracji rządowej. Izby jako korporacja publicznoprawna były wyposażone we władztwo administracyjne, co czyniło je organami zdecentralizowanej administracji publicznej.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2