ŚIR poparła starania wójta z Pacanowa

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpił w imieniu rolników poszkodowanych wskutek nawalnego deszczu połączonego z gradobiciem i huraganem z wnioskiem o udzielenie informacji na temat aktualnych form pomocy na jaką mogą liczyć poszkodowani rolnicy.

W dniu 23 czerwca 2015r. wpłynęło do Biura ŚIR w Kielcach pismo Wójta Gminy Pacanów Pana Wiesława Skopa, w którym poinformował o skutkach wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które w dniu 20 maja 2015r. nawiedziły południowo-wschodnią część Gminy Pacanów i zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia w staraniach o uzyskanie pomocy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w Agencji Rynku Rolnego. W piśmie prezes ŚIR zwraca się do ministra rolnictwa Marka Sawickiego pisząc  "Licząc na Pana solidarność z poszkodowanymi rolnikami, którzy niejednokrotnie utracili cały tegoroczny plon, zwracamy się z prośbą  o zainteresowanie się tą sprawą i pomoc w zaistniałej sytuacji." Pismo zostało skierowane również do prezesów Agencji tj. ARR i ARiMR.

Do pobrania informacja szczegółowa ministerstwa na temat pomocy jaka przysługuje rolnikom w tej sytuacji.

Informacja o sposobie użytkowania działki z ANR

Świętokrzyska Izba Rolnicza przyjęła w 2010 r. na cele statutowe  od Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie w użytkowanie 4,20 ha gruntów rolnych w klasach bonitacyjnych od I do IVa w miejscowości Słupia Pacanowska gmina Pacanów powiat Busko Zdrój. Na gruntach tych we współpracy i pod nadzorem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej prowadzone są doświadczenia z uprawą bardzo wczesnych i wczesnych odmian ziemniaka w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Rolnicy uprawiający te grunty dostarczają próbki ziemniaków na wystawę podczas dożynek wojewódzkich, które można oglądać na naszym stoisku firmowym podczas trwania imprezy. Informacja szczegółowa za 2014 r.

ŚIR zabiega o zmianę kryteriów naboru w "Modernizacji Gospodarstw..."

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR, które odbyło się w dniu 10.07.2015 roku zwraca się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego o podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę projektu rozporządzenia w proponowanych kryteriach naborów wniosków w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020.

W załączeniu przekazujemy Państwu wystosowane do ministra pismo- kliknij tutaj.

Informacja Świętokrzyskiej Izby Rolniczej dot. klęski suszy

Jak ubiegać się o pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku klęsk żywiołowych -suszy?


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci rolni, którzy ponieśli straty w wyniku klęski żywiołowej minimalnie na 30% upraw w skali całego gospodarstwa, mają możliwość ubiegania się o pomoc zwracając się do najbliższej jednostki samorządowej. Urząd gminy kieruje sprawę do urzędu wojewódzkiego, w którym wojewoda powołuje kilkuosobową komisję, dokonującą szacowania strat oraz sporządzającą protokół w celu wyliczenia stawki pomocy na ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody.

Protokół jest podstawą do uzyskania pomocy, dlatego każdy producent rolny powinien bezwzględnie uczestniczyć w oględzinach komisji, wykazać wszelkie poniesione w wyniku klęski straty i dopilnować by rzetelnie ujęto w nim szkody.


Informacja Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

 Jak ubiegać się o pomoc dla producentów rolnych którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku klęsk żywiołowych -suszy?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji                                                       i Modernizacji Rolnictwa producenci rolni, którzy ponieśli straty w wyniku klęski żywiołowej minimalnie na 30% upraw w skali całego gospodarstwa, mają możliwość ubiegania się o pomoc zwracając się do najbliższej jednostki samorządowej. Urząd gminy kieruje sprawę do urzędu wojewódzkiego, w którym wojewoda powołuje kilkuosobową komisję, dokonującą szacowania strat oraz sporządzającą protokół w celu wyliczenia stawki pomocy na ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody. Protokół jest podstawą do uzyskania pomocy, dlatego każdy producent rolny powinien bezwzględnie uczestniczyć w oględzinach komisji, wykazać wszelkie poniesione w wyniku klęski straty i dopilnować by w protokole rzetelnie ujęto szkody.

 

Wniosek do Ministra Rolnictwa o pomoc dla producentów porzeczki czarnej

W związku z dramatycznie niskimi cenami skupu czarnej porzeczki, które często nie pokrywają nawet kosztów zbioru i transportu owoców do przetwórni, nie mówiąc już o chociażby częściowym zwrocie kosztów produkcji, Świętokrzyska Izba Rolnicza wystąpiła z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Marka Sawickiego w sprawie uruchomienia pomocy w ramach de minimis dla producentów porzeczki czarnej. Zapraszamy do zapozniania się z załącznikiem: Wniosek o pomoc dla producentów porzeczki czarnej

odpowiedź MRIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2