Wnioski z Walnego Zgromadzenia - postulaty do realizacji przez Ministerstwo Rolnictwa

W dniu 27 marca obradowało Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Obradujący delegaci, mając na względzie bardzo aktualne problemy występujące w regionie świętokrzyskim wystąpili z wnioskami, które zarząd ŚIR przesłał do Krajowej Rady Izb Rolniczych celem dalszej realizacji.

1. Rozszerzenie płatności redystrybucyjnej ( tzw. dodatkowej) na gospodarstwa o powierzchni do 3 ha. Według art. 15 ustawy z dnia 05.02.2015r. o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego płatność dodatkowa przysługuje do powierzchni użytkowanych gruntów w przedziale od 3,01 do 30 ha. Natomiast, gospodarstwa o pow. do 3 ha takiej płatności nie otrzymują. Dotychczasowe zasady otrzymania płatności dodatkowej dyskryminują małe gospodarstwa, uniemożliwiając im uzyskanie dodatkowego dochodu w wysokości około 170 zł/ha.
2. Rozszerzenie płatności do młodego bydła rzeźnego oraz płatności do krów do ilości poniżej 3 sztuk. Według art. 17 ustawy z dnia 05.02.2015r. o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego płatność do młodego bydła oraz płatność do krów przysługuje tylko rolnikom, którzy posiadają minimum 3 szt. młodego bydła lub 3 sztuki krów. Naszym zdaniem płatność do młodego bydła jak i płatność do krów powinna być przyznawana już za posiadanie jednej lub dwóch sztuk tych zwierząt. Obecna metoda przyznawania powyższych płatności doprowadzi do drastycznego obniżenia dochodu małych gospodarstw a nawet do ich upadku.
3. W związku z likwidacją w roku 2017 płatności do roślin wysokobiałkowych na przyoranie, zwracamy się z wnioskiem o objęcie kwalifikacją całego kraju do pakietu Ochrona gleb i wód w ramach programów rolno – środowiskowych – klimatycznych. Do tej pory pakiet Ochrona gleb i wód – międzyplony można było realizować tylko na obszarach zagrożonych erozją wodną oraz na obszarach o niskiej zawartości próchnicy. Powyższy pakiet odgrywa ważną rolę w ochronie gleby przed erozją wietrzną – osłaniając glebę od wczesnej jesieni do wiosny następnego roku oraz przed erozją wodną – za pomocą pozostawionego mulczu zapobiega wymywaniu substancji organicznych i cząstek ilastych z gleby. Nieocenioną rolę odgrywają w ochronie wód, zapobiegając przedostawaniu się nawozów i środków ochrony rośllin do wód powierzchniowych i podziemnych.
4. Należy wnioskować do Pani Premier i Ministra Rolnictwa o realizację wyborczych obietnic Rządu, w których gwarantowano rolnikom tanie i skuteczne ubezpieczenia upraw rolnych. Podczas Dożynek w Częstochowie, Minister Rolnictwa zapewniał, że rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa należy do priorytetów Rządu, aby wieś nie przekształciła się w skansen i nie pustoszała. Obecnie rolnik pozostawiony jest sam sobie i nie ma realnego wsparcia od Rządu. Należy żądać pozytywnych działań na rzecz polskiego rolnictwa. Wnioskujemy o zmianę do ubezpieczeń do upraw rolnych, w szczególności ubezpieczeń pakietowych dostępnych dla każdego rolnika od wszystkich ryzyk, także na rolniczych terenach zdegradowanych. Należy dażyć, aby umowy ubezpieczeniowe rolnik mógł zawierać w pakiecie od wszystkich ryzyk losowych, w cenie umożliwiajacej każdemu rolnikowi wykupienie takiego pakietu. Ułatwi to gospodarowanie rolnikowi, który jest potencjalnym klientem Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
5. W zwiazku z licznymi interwencjami rolników, których grunty rolne są położone na terenach podmokłych, zalewowych – zdrgradowanych, należy dążyć aby były one objęte ubezpieczeniem z dofinansowaniem z budżetu państwa na równych warunkach z rolnikami, których grunty nie są położone na tych terenach. Obowiązek rolnika dotyczy ubezpieczenia upraw rolnych w gospodarstwie wynosi minimum 50 % gosppodarstwa. Dopłata z budżetu państwa do ubezpieczeń powinna obejmować 70 % składki ubezpieczeniowej. Wówczas rolnikom łatwiej byłoby podjąć decyzję o przystąpieniu do ubezpieczenia.
6. Należy również podjąc działania aby rolnicy, którzy zostali dotknięci kataklizmem przez grad, suszę, huragan czy powódź nie mający upezpieczeń upraw rolnych, mogli otrzymać pomoc krajową na równych warunkach. Obecnie rolnik nieposiadający ubezpieczenia upraw rolnych otrzymuje 50 %, a rolnik który ma ubezpieczone uprawy – dostaje 100 %. Najczęściej brak ubezpieczenia wynika z bardzo niskiej opłacalności produkcji rolnej, biedniejszy rolnik jest dodatkowo karany obniżeniem wysokości pomocy.
7. Wystąpić do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w przypadku uprawy traw jednorocznych lub wieloletnich na gruntach rolnych nieprzerwanie przez 5 lat, w szóstym roku “automatycznie” będzie ten obszar kwalifikowany jako trwały użytek zielony.
8. W związku z nałożonym embargiem rosyjskim, wnioskować do Ministra Rolnictwa o wprowadzenie rekompensat do produkcji mleka, bydła mięsnego, wieprzowiny i drobiu ( w tym jaj ). Dotychczas rolnicy otrzymali symbiliczne odszkodowania z tego tytułu do produkcji mleka i trzody chlewnej, które niestety nie pokryły poniesionych strat.
9. Wnioskować do Ministra Rolnictwa o uwzględnienie w przepisach prawa łowieckiego ( przy stratach spowodowanych przez dziką zwierzynę ) odszkodowania z tytułu rekultywacji łąk (doporowadzenia do stanu pierwotnego z uwzględnieniem zbioru kamieni wydobytych na powierzchnię z rytej łąki przez dziki). Obecna wycena uśrednionych kosztów rekultywacji nie zawiera zbioru kamieni na łące, co powoduje m.in. uszkodzenia maszyn rolniczych, np. zniszczenie kosiarki czy wybicie szyby w traktorze.
10. Wnioskować do Ministra Rolnictwa o stworzenie szczegółowego wykazu w formie tabeli innowacji zawartej w Dzienniku Ustaw z dnia 16 listopada 2015 roku, poz. 1813, Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 roku ( wraz z późniejszymi zmianami), dotyczacej “Restrukturyzacji małaych gospodarstw” oraz udostępnienie tej informacji do publicznej wiadomości.
11. Zwrócić się do Pana Ministra Rolnictwa z pytaniem o przyczynę bardzo małego, wręcz śladowego eksportu jabłek do Chin. W 2016 roku Rząd RP i Pan Prezydent informowali o podpisanym kontrakcie ze stroną chińską , który dotyczył sprzedaży do Chin 40 tys. ton jabłek ze zbiorów w 2016 r. Zdołano sprzedać nieco ponad 300 ton z całego kraju, w tym z regionu sandomierskiego około 20 ton. Odbieramy od sadowników niepokojące sygnały, że pomimo spełnienia warunków postawionych przez stronę chińską i poniesienia znacznych kosztów związanych z kontrolą w gospodarstwach, możliwości sprzedaży są bardzo ograniczone. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy w dalszym ciągu Pan Minister potwierdza, że będzie istniała szansa na sprzedaż jabłek do Chin w bieżącym roku? W chłodniach jest jeszcze bardzo dużo zmagazynowanych jabłek.

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2