03/22 2017

Pytania do Ministra Krzysztofa Jurgiela

Pytania, których nie mógł usłyszeć Minister Krzysztof Jurgiel, podczas Konferencji w Kielcach na Targach AGROTECH

W imieniu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla prezes ŚIR, zaproszony przez Panią Wojewodę Agatę Wojtyszek na spotkanie z Ministrem Rolnictwa zgłaszał się do zabrania głosu w dyskusji na temat rolnictwa. Niestety, dzierżący w swoich rękach mikrofon Pan należący do kierownictwa ARiMR w Kielcach nie zechciał udzielić głosu prezesowi ŚIR. Pytania zadawali pracownicy instytucji podległych Ministrowi Rolnictwa. Wyglądało to na „ustawkę”, jakie organizowano w czasach PRL z tą różnicą, że wtedy pytania można było zadawać, co najwyżej nie udzielono odpowiedzi.

Poniżej przedstawiam pytania, które w imieniu świętokrzyskich rolników chciałem zadać Panu Ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi w dniu 17 marca br.:

Rada Powiatowa ŚIR w Sandomierzu zwraca się do Pana Ministra z zapytaniem o przyczynę bardzo małego, wręcz śladowego eksportu jabłek do Chin. W 2016 roku Rząd RP i Pan Prezydent informowali o podpisanym kontrakcie ze stroną chińską w czerwcu 2016 r, który dotyczył sprzedaży do Chin 40 tys. ton jabłek ze zbiorów w 2016 r. Zdołano sprzedać nieco ponad 300 ton z całego kraju, w tym z regionu sandomierskiego około 20 ton. Rada Powiatowa ŚIR w Sandomierzu odbiera od sadowników niepokojące sygnały, że pomimo spełnienia warunków postawionych przez stronę chińską i poniesienia znacznych kosztów związanych z kontrolą w gospodarstwach, możliwości sprzedaży są bardzo ograniczone. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy w dalszym ciągu Pan Minister potwierdza, że będzie istniała szansa na sprzedaż jabłek do Chin w bieżącym roku? W chłodniach jest jeszcze bardzo dużo zmagazynowanych jabłek.

Rada Powiatowa ŚIR w Busku–Zdroju w imieniu rolników z powiatu buskiego, wnioskuje do Ministra Rolnictwa o przywrócenie płatności do fasoli. Fasola jest rośliną wysokobiałkową, która tworzy azot i przyczynia się tym samym do zmniejszenia ilości stosowanych sztucznych nawozów azotowych. Ponadto, w wielu rejonach kraju, w tym także w powiecie buskim, fasola jest produktem lokalnym. W gminie Nowy Korczyn uprawia się ją od kilkuset lat i jest wpisana na listę produktów tradycyjnych (fasola korczyńska) oraz posiada unijny znak Chronione Oznaczenie Geograficzne. Jej uprawa rozprzestrzeniła się na obszarze, na którym można było uzyskać jej odpowiednią jakość i pożądane parametry. Obszar ten obejmujący obecnie pięć gmin (Nowy Korczyn, Wiślica, Opatowiec, Solec Zdrój, oraz Pacanów) położony jest w południowej części makroregionu Niecki Nidziańskiej oraz na Nizinie Nadwiślańskiej wzdłuż rzeki Nidy. Spośród wszystkich polskich warzyw i owoców to właśnie fasola stanowi największą liczbę zarejestrowanych w europejskim rejestrze odmian i pododmian. W związku z powyższym wskazanym jest utrzymanie dotacji do fasoli, która mimo swojej niskiej opłacalności nadal jest uprawiana.

Rada Powiatowa ŚIR powiatu starachowickiego zgłasza konieczność zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie zmniejszenia minimalnej obsady drzew jabłoni domowej w sztukach na hektar. Obecna obsada jabłoni na ha, zawarta w załączniku nr 7 powyższego rozporządzenia wynosi 800 sztuk.

                W ostatnim czasie wielu rolników zgłaszało do członków rady powiatowej problem zbyt dużej wymaganej minimalnej obsady drzew i krzewów na ha, koniecznej do otrzymania płatności w ramach działania – rolnictwo ekologiczne w zakresie pakietu 4- Uprawy sadownicze w okresie konwersji i pakietu 10- Uprawy sadownicze po okresie konwersji. Zbyt wygórowana obsada minimalna drzew i krzewów uniemożliwia rolnikom ubieganie się o płatności w zakresie wyżej wymienionych pakietów sadowniczych rolnictwa ekologicznego, co skutkuje utratą znacznych dochodów w prowadzonych gospodarstwach rolnych.

                Rada Powiatowa ŚIR powiatu starachowickiego proponuje, aby zmniejszyć obowiązujące drzew i krzewów do wielkości obsad obowiązujących w rozporządzeniu rolno środowiskowym z dnia 26.02.2009 r. w załączniku 3, część II dla pakietu dla następujących roślin:

                - brzoskwini z 600 szt. Do 400szt.

                - czereśni z 500szt. Do 150 szt.

                - gruszy z 600 szt. Do 150 szt.

                - jabłoni domowej z 800 szt. do 125 szt. na podkładkach silno rosnących; do 4700

                - śliwy z 600 szt. do 300 szt.

                - wiśni z 600 szt. do 400 szt.

Prosimy o pilną interwencję w powyższej sprawie.

Rada Powiatowa ŚIR powiatu starachowickiego zgłasza konieczność zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 w zakresie § 16 ust. 5 pkt 7 lit. k tiret drugie. Przytoczony przepis mówi, że w przypadku województwa świętokrzyskiego przyznaje się dodatkowe punkty, jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zawarł umowę na dostawę produktów, których dotyczy operacja, zawarta na okres, co najmniej jednego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze tego województwa, przyznaje się 1 punkt. Wymienionego powyżej przepisu nie można stosować tzn. nie jest przyznawany 1 dodatkowy punkt w przypadku, jeśli np. przetwórnia skupująca owoce mieści się w woj. świętokrzyskim (Bioconcept Gardenia – powiat starachowicki) a siedziba firmy znajduje się poza woj. świętokrzyskim (w tym przypadku w woj. mazowieckim), co zmniejsza szanse rolników na otrzymanie odpowiedniej liczby punktów umożliwiającej uzyskanie płatności z tytułu „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Drugim przypadkiem wady tego przepisu jest sytuacja, gdzie rolnik mieszkający na skraju woj. świętokrzyskiego produkuje mleko, które oddaje do mleczarni w woj. mazowieckim, tylko dlatego, że najbliższe mleczarnie z woj. świętokrzyskiego odmówiły rolnikowi odbioru mleka z powodu nieopłacalności ekonomicznej (zbyt duża odległość do miejscowości rolnika). W tym przypadku również rolnik nie otrzyma dodatkowego punktu umożliwiającego mu uzyskanie płatności z tytułu „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Rada Powiatowa ŚIR powiatu starachowickiego proponuje, aby zmienić przedmiotowe rozporządzenie, by dodatkowy punkt został przyznawany ze względu na miejsce prowadzenia działalności podmiotu, który podpisał umowę z rolnikiem na dostawę produktów – dotyczy przypadku pierwszego, oraz wprowadził warunkowe odstępstwo na położenie siedziby podmiotu składającego w woj. rolnika (ograniczone np. liczbą km), jeśli inne podmioty skupujące z województwa, które zamieszkuje rolnik odmówiły odbioru produktów bez winy rolnika.

Powyższy problem został zgłoszony przez zainteresowanych rolników podczas posiedzenia Rady Powiatowej ŚIR powiatu starachowickiego, które odbyło się w Mircu w dniu 10.03.2017 roku. Prosimy o potraktowanie sprawy, jako pilnej i przekazanie powyższych uwag stronie rządowej w celu zmiany niekorzystnych przepisów.

Rada Powiatowa ŚIR powiatu ostrowieckiego postuluje wprowadzenie zmian do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na operacje typu ,,Premie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” z PROW 2014-2020, § 6.1. Pomoc przyznaję się w wysokości 100 000. zł. Jest wiele działalności, na utworzenie których nie potrzebna jest tak duża kwota i rolnicy nie będą w stanie udokumentować wydatkowania tej kwoty. Zmiana powinna polegać na wprowadzeniu zapisu aby pomoc przyznawana była do 100 000zł.

Ryszard Ciźla

Prezes Zarządu ŚIR