Dopłaty do ubezpieczenia upraw i zwierząt

W odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w ramach konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował pismem z 10 stycznia 2024 r., że w Ministerstwie trwają prace nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w zakresie rozszerzenia katalogu upraw, do których stosowane będą z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych o słonecznik, facelię, len i konopie włókniste oraz doprecyzowania uprawy gryki jako zboża mieszczącego się w katalogu upraw.

MRiRW poinformowało, że na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie Ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 785 z późn. zm.) producenci drobiu, bydła i świń mogą otrzymać refundację 70 % kosztów zakupu ubezpieczeń od ryzyka strat spowodowanych salmonellozą. Wnioski o pomoc należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminach ogłoszonego naboru. Do wniosków o pomoc należy dołączyć kopię umowy ubezpieczenia, z której musi wynikać, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie przy szkodach w wysokości przekraczającej 20 % średniej rocznej produkcji ubezpieczonych zwierząt z trzech poprzednich lat lub z trzech lat z okresu pięcioletniego po odjęciu roku z najwyższymi i najniższymi wartościami.

Obecnie procedowany jest projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy w ramach narzędzi zarządzania ryzykiem w formie wkładów finansowych na rzecz składek w ramach systemów ubezpieczeń w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 , w którym proponuje się refundację 70% składki ubezpieczenia od ryzyka strat w produkcji świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu spowodowanych wystąpieniem zakaźnych chorób zwierząt wymienionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.3.2016 r, L 95 z 7.4.2017 i L 272 z 31.10 2018).

Jednocześnie poinformowano, że w celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym producentom rolnym zawarcie dotowanych z budżetu państwa umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 920.504 tys. zł.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2